1 OMFATTNING
Dessa allmänna villkor gäller då Sajtverket.se/(Firma Håkan Persson under ombildning till AB) nedan benämnd (Sajtverket) tillhandahåller tjänster via e-handel på www.sajtverket.se

2 BESTÄLLNING OCH LEVERANS
2.1 Tjänster skall beställas på det sätt som Sajtverket anvisar, via e-butik eller kontakt per e-post/telefon. Avtalet skall anses ingånget när båda Parter har bekräftat det, för Sajtverket del genom att orderbekräftelse levereras och för kunds del genom att betala för produkten.
2.2 Kunden skall uppge den postadress eller e-postadress till vilken Kunden önskar att Sajtverket från tid till annan skall sända faktura och andra meddelanden.
2.3 Tjänsten eller produkten anses vara levererad från Sajtverket när tjänsten betalats och e-postmeddelande har sänts till kund med tillgång till tjänst eller produkten levererats till kund.

3 VID FEL
3.1 Vid fel i produkten skall Sajtverket avhjälpa felet skyndsamt.
Med ”fel” avses tekniska problem som orsakar att produkten inte kan användas. Ansvaret begränsas till tekniken på Sajtverket e-butik och den sålda tjänsten. Kund ansvarar själv för sin egen utrustning och att de programvaror som krävs finns användbara i kunds enhet.

4. AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR
4.1 Kunden skall betala fakturan i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.
4.2 Vid andra betalningsalternativ gäller villkoren genom din bank för t.ex. Mastercard/Visa

5. KUNDUPPGIFTER
5.1 Kunden skall på Sajtverket begäran lämna de uppgifter som behövs för tjänstens tillhandahållande och godkänner att denna behandling görs.
5.2 Sajtverket får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat register.
5.3 Personuppgifter som behandlas kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer vid fakturaköp.
5.4 Om kund motsätter sig sig hur vi behandlar personuppgifter kan du begära rensning genom att kontakta kontoret@sajtverket.se

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
6.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter överlåts till kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Sajtverket, sälja, kopiera, överlåta eller upplåta rätt till ”tjänsten” eller material till annan.

7 FORCE MAJEURE
7.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.
7.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning,
naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.
7.3 Part som påkallar befrielse enligt punkt 14.1 skall utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge befriande omständighet utgör hinder för fullgörande, dock högst tre (3) månader. Därefter har vardera Parten rätt att frånträda Avtalet utan att
några påföljder på grund av detta kan göras av den andra Parten.

8 ÅNGERRÄTT
8.1 Då ”tjänsten” inte kan återlämnas i sin helhet vad avser påbörjad tid gäller inte heller ångerrätten för den påbörjade månaden. Eventuellt ej påbörjade förbetalda månader krediteras. (Undantag från ångerrätt, Distansavtalslagen, 2 kap §11)

9 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
9.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.
9.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Stockholms Tingsrätt